کارکنان دانشگاه
کارکنان دانشگاه

سرپرست دانشگاه پیام نور مرکزبین الملل قشم

دکتر مصطفی علی نقی زاده

پست الکترونیک: m.a.naghizadeh@gmail.com
تلفن : 8-07635344081

داخلی 102

مسئول حوزه ریاست
مرضیه سالاری
پست الکترونیک:msalari.pnu@gmail.com

تلفن :8-07635344081

داخلی 102

حراست

عبدالجلیل حاجبی

پست الکترونیک: herasatqeshm.pnu.ac.ir

07635344088 : تلفکس

مدیر اداری

محدثه ذاکری قشمی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 109

کارشناس اداری
شهلا فرج زاده
: پست الکترونیک
farajzade.pnu@gmail.com

تلفن : 8-07635344081

داخلی 111

مدیر مدیر عمومی

جلال مظاهری

: پست الکترونیکirmazaheri@yahoo.com

تلفن : 8-07635344081

داخلی 135 و 113

مدیر مالی

شهره بازرگانی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 105

کارشناس مالی
مریم الحانی فومنی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 106

امین اموال و انباردار
فائزه دوشابی قشمی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 107

کارپرداز
سمعود عامری سیاهوئی

: پست الکترونیک   masoudameri64@yahoo.com

تلفن : 8-07635344081

داخلی 107

مدیر آموزش

پریسا بیگ زاده

تلفن : 8-07635344081

داخلی 117

کارشناس آموزش

زهرا آریا

تلفن : 8-07635344081

داخلی 118

کارشناس آموزش

مریم رضایی قشمی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 119

مسئول برنامه ریزی کارشناسی

لیلا کاووسی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 129

مدیر تحصیلات تکمیلی

زهرا افضلی ساردوئی

: پست الکترونیک pnu.takmili@yahoo.com
تلفن : 8-07635344081

داخلی 123

کارشناس تحصیلات تکمیلی
علیرضا مشتاقی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 125

کارشناس تحصیلات تکمیلی
خدیجه کیانپور تراکمی
: پست الکترونیک  kianpoor.pnu@gmail.com
تلفن : 8-07635344081

داخلی

کارشناس دفاع
زیبا درس خوان
: پست الکترونیک

تلفن : 8-07635344081

داخلی 111

کارشناس برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی

طیبه سالاری

: پست الکترونیک tsalari.pnu@gmail.com

تلفن : 8-07635344081

داخلی 111

مسئول نمرات و امور شهریه

فاطمه فرهادی

: پست الکترونیک payamenoorqeshm @gmail.com

تلفن : 8-07635344081

داخلی 116

مسئول فارغ التحصیلان

سیده زهرا موسوی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 121

کارشناس فارغ التحصیلان

صدیقه اسلامی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 121

کارشناس فارغ التحصیلان

ویدا بیگ زاده

تلفن : 8-07635344081

داخلی 121

مسئول دبیرخانه

زهرا خلیلی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 132

مدیر پژوهش و مسئول آزمایشگاه

جمیله زارع پیرحاجی

: پست الکترونیک  J_zare2001@yahoo.com

تلفن : 8-07635344081

داخلی 112

مدیر فرهنگی

صغری زابلی

: پست الکترونیک  farhangi.pnuqeshm@gmail.com

: پست الکترونیکvam.pnuqeshm@gmail.com

تلفن : 8-07635344081

داخلی 126

مدیر کتابخانه

نجمه سلطانی پرشگفتی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 114

مدیر فناوری اطلاعات و امور رایانه ها و مدیر روابط عمومی

سیده حدیث موسوی
 : پست الکترونیکs.h.mousavi@pnu.ac.ir
: پست الکترونیکgheshm-ro@pnu.ac.ir
تلفن : 8-07635344081
داخلی 110

حفاظت فیزیکی

رضا حسنی هنگامی
تلفن : 8-07635344081

داخلی 138

حفاظت فیزیکی

عبدالکریم سرودی

تلفن : 8-07635344081

داخلی 138

امور عمومی

حافظ میرزاپور

تلفن : 8-07635344081

داخلی 108

 

امور عمومی

نوروز ذاکری

تلفن : 8-07635344081

داخلی 108

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ