آموزش
1394/12/10 دوشنبه
رشته های کارشناسی
لیست رشته های مقطع کارشناسی

.


لیست رشته های مقطع کارشناسی

ردیف

رشته

کد رشته

1

مهندسی کامپیوتر (چند بخشی)

13-11-15

2

مهندسی کامپیوتر

10-22-13

3

مهندسی کامپیوتر(سنتی)

10-15-11

4

مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)

12-11-15

5

مهندسی فناوری اطلاعات

13-22-13

6

مهندسی فناوری اطلاعات(سنتی)

12-15-11

7

علوم کامپیوتر(چندبخشی)

14-11-15

8

علوم کامپیوتر (سنتی)

10-19-11

9

مهندسی صنایع(چند بخشی)

15-22-11

10

مهندسی صنایع

12-14-13

11

مهندسی منابع طبیعی

24-11-14

12

اقتصاد کشاورزی(چندبخشی)

26-11-14

13

اقتصادکشاورزی

13-13-14

14

زیست عمومی

10-12-11

15

زیست گیاهی

40-12-11

16

حسابداری

10-14-12

17

حسابداری(چندبخشی)

13-14-12

18

مدیریت بازرگانی

20-18-12

19

مدیریت بازرگانی(چندبخشی)

11-35-12

20

مدیریت صنعتی

45-18-12

21

مدیریت صنعتی(چندبخشی)

11-38-12

22

مدیریت جهانگردی

43-18-12

23

مدیریت جهانگردی(چندبخشی)

11-39-12

24

مهندسی اقتصاد

10-21-12

25

مهندسی اقتصاد(چندبخشی)

13-21-12

26

زمین شناسی(محض)

10-16-11

27

زمین شناسی

11-16-11

28

ادبیات فارسی

20-13-12

29

ریاضیات وکاربردها

32-11-11

 

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ