دفاع
1394/12/10 دوشنبه
سوالات متداول دفاع
سوالات متداول دفاع

.

سوال : نمره دفاع پایان نامه ازچند نمره می باشد؟

پاسخ : از 19 نمره می باشد.

سوال : نمره مقاله چند نمره می باشد؟

پاسخ : 1 نمره

سوال : نحوه تعیین استاد راهنما ومشاوربه چه صورت می باشد؟

پاسخ : با راهنمایی مدیر گروه مربوطه

سوال : زمان نوشتن طرح پروپوزال و ارایه در شورا جهت تصویب کی می باشد ؟

پاسخ : بعد از انتخاب واحد پایان نامه

سوال : تاریخ دفاع از پایان نامه چند ماه بعد از تصویب پروپوزال می باشد؟

پاسخ : حداقل 3 ماه

سوال : چه مدارکی جهت طرح پروپوزال می بایست تهیه و ارسال گردد؟

پاسخ : دانشجو می بایست فرم مربوط به پروپوزال (فرم پیشنهاد پایان نامه) را تکمیل به امضای استاد راهنما ومشاور برساند و از سایت ایران داک جهت دریافت تاییدیه (عدم تکراری بودن) اقدام نماید .هردو فرم ضمیمه (به همراه کدرهگیری سایت ایران داک) و به آدرس پستی دانشگاه ارسال گردد.

pishine.irandoc.ac.ir  آدرس سایت ایران داک جهت دریافت تاییدیه عدم تکراری بودن موضوع

سوال : قبل از دفاع انجام چه مراحلی الزامی می باشد؟

پاسخ : با کارشناس رشته مربوطه تماس حاصل نموده (جهت بررسی آموزشی و دریافت نواقص پرونده) فرم اعلام کفایت را تکمیل و به امضای اساتید راهنما ومشاور رسانده و به کارشناس دفاع ارسال نمایید.

سوال : شماره تماس با کارشناس امور دفاع (سرکار خانم فرج زاده)

پاسخ : 8-07635344081 داخلی  122

آدرس ایمیل farajzade.pnu@gmail.com

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ